Thursday, July 28, 2016

HUAWEI G620-L72V100R001C17B126 to G620-UL01V100R001C428B151


09793945299  သို႕  

Telenor ေငြ  2000 Ks  ေငြျဖည္.ကဒ္ ကုတ္နံပါတ္ေပးပို႕ရပါမည္။


Download ဆြဲရန္  Massage မွ Link  ပို႕ေပးပါမည္

**************************************************